Harumi Fujita

Artist: Harumi Fujita 藤田晴美

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Bionic Commando
Harumi Fujita, Junko Tamiya
Final Fight CD
Harumi Fujita, Hiromitsu Takaoka, Junko Tamiya, Manami Matsumae, Yasuaki Fujita, Yoko Shimomura, Yoshihiro Sakaguchi
Gargoyle's Quest
Harumi Fujita, Yoko Shimomura
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Willow
Harumi Fujita