Artist: DjjD Jacob Diaz

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Cross
Yasunori Mitsuda
Donkey Kong Country
David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Mega Man X3
Kinuyo Yamashita
Pokémon Blue Version
Junichi Masuda
Sonic the Hedgehog 2
Masato Nakamura
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Yoko Shimomura
Super Smash Bros. for Wii U
Junichi Nakatsuru
Super Smash Bros. Melee
Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki