bLiNd

Artist: bLiNd Jordan Aguirre

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Castlevania
Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Donkey Kong Country
David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Extreme-G
Simon Robertson
Final Fantasy IV
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Final Fantasy XIII
Masashi Hamauzu
Gradius III
Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara, Kazuki Muraoka, Yukie Morimoto
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Mega Man X
Makoto Tomozawa, Setsuo Yamamoto, Toshihiko Horiyama, Yuki Iwai, Yuko Takehara
Sonic the Hedgehog 4: Episode I
Jun Senoue
Star Fox
Hajime Hirasawa
Super Mario Bros.
Koji Kondo
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Yoko Shimomura
Super Mario World
Koji Kondo
Super Metroid
Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
Teenage Mutant Ninja Turtles
Kozo Nakamura
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
Top Gear 2
Ashley Bennett, Patrick Phelan
Trenches
Abadoss, Troy Keyn
Wild Arms
Michiko Naruke
Zelda II: The Adventure of Link
Akito Nakatsuka