AeroZ

Artist: AeroZ Sebastian Freij

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Final Fantasy IV
Nobuo Uematsu
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Mega Man 2
Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Sonic the Hedgehog
Masato Nakamura
Super Mario World
Koji Kondo
Tales of Symphonia
Daisuke Suzuki, Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Takeshi Arai
The 7th Saga
Norihiko Yamanuki
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo