game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
Alisia Dragoon
Mecano Associates
Grandia II
Noriyuki Iwadare
Lunar 2: Eternal Blue Complete
Noriyuki Iwadare
Lunar: Eternal Blue
Noriyuki Iwadare
Lunar: Silver Star Story Complete
Noriyuki Iwadare
Lunar: The Silver Star
Hiroshi Fujioka, Isao Mizoguchi, Noriyuki Iwadare, Yoshiaki Kubotera
Super Smash Bros. Brawl
Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata