Song: Final Fantasy IX "Captivating Eyes"

lyrics
Final Fantasy IX
  • Name: Final Fantasy IX "Captivating Eyes"
  • OST Name: Eye to Eye, 奪われた瞳
  • Aliases: Stolen Eyes