Song: Final Fantasy IX "Freija's Theme"

lyrics
Final Fantasy IX
  • Name: Final Fantasy IX "Freija's Theme"
  • OST Name: Freya's Theme, フライヤのテーマ
  • Aliases: