Song: Mega Man X3 "Blizzard Buffalo Stage"

lyrics
Mega Man X3
  • Name: Mega Man X3 "Blizzard Buffalo Stage"
  • OST Name: Frozen Buffalio Stage
  • Aliases:
  • Type: Stage