Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "Terrible sight"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown, AKA Destroyed Town

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "Terrible sight"
  • OST Name: Terrible sight
  • Aliases: Destroyed Town