Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "The Black blood"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown, AKA Encounter with Zio

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "The Black blood"
  • OST Name: The Black blood
  • Aliases: Encounter with Zio