Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "Laughter"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown, AKA Battle with Zio, Battle with Lashiec

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "Laughter"
  • OST Name: Laughter
  • Aliases: Battle with Zio, Battle with Lashiec