Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "Red Alert"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown, AKA Red alart

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Composer Images
Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "Red Alert"
  • OST Name: Red Alert
  • Aliases: Red alart