Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "The Age of Fables"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "The Age of Fables"
  • OST Name: The Age of Fables
  • Aliases: