Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "The Promising Future 2"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "The Promising Future 2"
  • OST Name: The Promising Future 2
  • Aliases: