Song: Terranigma "Yomi"

lyrics
Terranigma
  • Name: Terranigma "Yomi"
  • OST Name:
  • Aliases: