Song: Tales of Phantasia "Decisive"

lyrics
Tales of Phantasia
  • Name: Tales of Phantasia "Decisive"
  • OST Name: Decisive
  • Aliases: