Song: Tales of Phantasia "Retaliation"

lyrics
Tales of Phantasia
  • Name: Tales of Phantasia "Retaliation"
  • OST Name: Retaliation
  • Aliases: