Song: Mega Man Zero 2 "Uneasy"

lyrics
Mega Man Zero 2
  • Name: Mega Man Zero 2 "Uneasy"
  • OST Name: Uneasy, アンイージー
  • Aliases: