Song: Tales of Phantasia "Hydropolis"

lyrics
Tales of Phantasia
  • Name: Tales of Phantasia "Hydropolis"
  • OST Name: Hydropolis
  • Aliases: