remixes 1 to 30 of 52
page 1 of 2next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Advance Wars
Taishi Senda
Boktai: The Sun is in Your Hand
Kazuki Muraoka, Masashi Watanabe, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Shuichi Kobori
Breath of Fire
Mari Yamaguchi, Minae Fujii, Tatsuya Nishimura, Yasuaki Fujita, Yoko Shimomura
Castlevania: Aria of Sorrow
Michiru Yamane, Soshiro Hokkai, Takashi Yoshida
Castlevania: Circle of the Moon
Hiroshi Mitsuoka, Sotaro Tojima
Castlevania: Harmony of Dissonance
Michiru Yamane, Soshiro Hokkai
Donkey Kong Country 3
David Wise
F-Zero: Maximum Velocity
Masaru Tajima, Mitsuteru Furukawa, Naoto Ishida
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Nobuo Uematsu, Tsuyoshi Sekito
Golden Sun
Motoi Sakuraba
Golden Sun: The Lost Age
Motoi Sakuraba
Kingdom Hearts: Chain of Memories
Yoko Shimomura
Kirby & The Amazing Mirror
Atsuyoshi Isemura, Hironobu Inagaki
Mega Man & Bass
Akari Kaida, Kirikiri-chan, Naoshi Mizuta
remixes 1 to 30 of 52
page 1 of 2next >> go to page: