Metroid Prime

Song: "Phazon Mines"

From Metroid Prime (Nintendo, 2002, GCN)

Links
GameCube

  • Name: Metroid Prime "Phazon Mines"
  • OST Name: Phazon Mines, フェイゾンマインズ
  • Aliases:
  • Type: Stage