Alisia Dragoon

Song: "Stage 4"

From Alisia Dragoon (Sega, 1992, GEN)

Stage, AKA Mountain

Music by Fumihito Kasatani, Mecano Associates, Yoko Sonoda

Composer Images
Links
Sega Genesis

  • Name: Alisia Dragoon "Stage 4"
  • OST Name:
  • Aliases: Mountain
  • Type: Stage

Chiptunes