Super Mario Galaxy

Song: "A-wa-wa-wa!"

From Super Mario Galaxy (Nintendo, 2007, WII)

Type Unknown, AKA A-wa-wa-wa-wa

Music by Koji Kondo, Mahito Yokota

Composer Images
Koji KondoMahito Yokota
Links
Wii

  • Name: Super Mario Galaxy "A-wa-wa-wa!"
  • OST Name: A-wa-wa-wa!, あわわわわ
  • Aliases: A-wa-wa-wa-wa