Shenmue

Song: "Departure on a New Trip"

From Shenmue (Sega, 1999, DC)

Composer Images
Osamu MurataRyuji IuchiTakenobu MitsuyoshiYuzo Koshiro
Links
Dreamcast

  • Name: Shenmue "Departure on a New Trip"
  • OST Name: Departure on a New Trip, 新たなる旅立ち
  • Aliases: