Mario & Luigi: Superstar Saga

Song: "Title Screen"

From Mario & Luigi: Superstar Saga (Nintendo, 2003, GBA)

Title Screen

Music by Koji Kondo, Yoko Shimomura

Composer Images
Koji KondoYoko Shimomura
Links
Game Boy Advance

  • Name: Mario & Luigi: Superstar Saga "Title Screen"
  • OST Name:
  • Aliases:
  • Type: Title Screen