• Name: Super Smash Bros. Melee "Venom"
  • OST Name: Planet Venom, 惑星ベノム
  • Aliases: Lylat System: Planet Venom
  • Type: Stage