game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Christmas NiGHTS into dreams...
Composed by Naofumi Hataya, Tatsuya Kouzaki, Tomoko Sasaki
NiGHTS into dreams...
Composed by Fumie Kumatani, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
Phantasy Star Online
Composed by Fumie Kumatani, Hideaki Kobayashi
Ristar
Composed by Masafumi Ogata, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
Sonic & Knuckles
Composed by Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima