Lufia & The Fortress of Doom

Song: "Departure"

From Lufia & The Fortress of Doom (Taito, 1993, SNES)

Type Unknown, AKA Menu

Music by Aki Zaitsu, Naomi Kuroda, Yasunori Shiono

Composer Images
Yasunori Shiono
Links
SNES

  • Name: Lufia & The Fortress of Doom "Departure"
  • OST Name: Departure, 出発
  • Aliases: Menu