Lufia & The Fortress of Doom

Song: "Town"

From Lufia & The Fortress of Doom (Taito, 1993, SNES)

Type Unknown, AKA Kingdom of Alekia

Music by Aki Zaitsu, Naomi Kuroda, Yasunori Shiono

Composer Images
Yasunori Shiono
Links
SNES

  • Name: Lufia & The Fortress of Doom "Town"
  • OST Name: Town, 街
  • Aliases: Kingdom of Alekia