Super Mario Kart

Song: "Prize #2 (4th~8th)"

From Super Mario Kart (Nintendo, 1992, SNES)

Ranking, AKA Tournament Lose

Music by Koji Kondo, Soyo Oka, Taro Bando

Composer Images
Koji KondoSoyo OkaTaro Bando
Links
SNES

  • Name: Super Mario Kart "Prize #2 (4th~8th)"
  • OST Name:
  • Aliases: Tournament Lose
  • Type: Ranking

Chiptunes