Song: "Mansion (Exterior)"

From Luigi's Mansion (Nintendo, 2001, GCN)

Type Unknown

Music by Kazumi Totaka, Shinobu Nagata

Composer Images
Kazumi TotakaShinobu Nagata
Links
GameCube

  • Name: Luigi's Mansion "Mansion (Exterior)"
  • OST Name:
  • Aliases: