Song: "Sky High"

From Daytona USA (Sega, 1993, ARC)

Type Unknown

Music by David Leytze, Takenobu Mitsuyoshi

Composer Images
Takenobu Mitsuyoshi
Links
Arcade

  • Name: Daytona USA "Sky High"
  • OST Name: Sky High
  • Aliases: