Artist: DDRKirby(ISQ) Timothy Wong

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Bitstream
halc
Brave Fencer Musashi
Tsuyoshi Sekito, Yoichi Yoshimoto
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Katamari Damacy
Akitaka Tohyama, Asuka Sakai, Hideki Tobeta, Yoshihito Yano, Yuri Misumi, Yuu Miyake
Mega Man 2
Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Metroid Prime
Kenji Yamamoto (I), Koichi Kyuma
Rockman & Forte
Akari Kaida, Kirikiri-chan, Naoshi Mizuta
Shuttle Rush
DaMonz, WillRock
Super Mario 64
Koji Kondo
Super Mario Bros. 3
Koji Kondo
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Yoko Shimomura
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kozue Ishikawa, Minako Hamano
Touhou Chireiden: Subterranean Animism
Junya Ota