Song: Final Fantasy IX "Four Mirrors"

lyrics
Final Fantasy IX
  • Name: Final Fantasy IX "Four Mirrors"
  • OST Name: The Four Mirrors, 4枚の鏡
  • Aliases: The Four Medallions