Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "Suspicion"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown, AKA Talking to Principal

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "Suspicion"
  • OST Name: Suspicion
  • Aliases: Talking to Principal