Song: "Oblivion's Joy"

From Valkyrie Profile (Enix, 1999, PS1)

Type Unknown, AKA Oblivious to Joy

Music by Motoi Sakuraba

Composer Images
Motoi Sakuraba
Links
PlayStation

  • Name: Valkyrie Profile "Oblivion's Joy"
  • OST Name: Oblivion's Joy, 悦懌の忘却
  • Aliases: Oblivious to Joy

Chiptunes