• Name: Final Fantasy XIII "Serah's Theme"
  • OST Name: Serah's Theme, セラのテーマ
  • Aliases: