Song: Final Fantasy IX "Eiko's Theme"

lyrics
Final Fantasy IX
  • Name: Final Fantasy IX "Eiko's Theme"
  • OST Name: Eiko's Theme, エーコのテーマ
  • Aliases: