Song: Final Fantasy X 'At Zanarkand'

lyrics
Final Fantasy X
  • Song Name: At Zanarkand
  • Song OST Name: Zanarkand, ザナルカンドにて
  • Song Aliases: In Zanarkand, To Zanarkand, Zanarkand