Song: Wild Arms "Town"

lyrics
Wild Arms
  • Name: Wild Arms "Town"
  • OST Name: Town, 街
  • Aliases: