Eino Keskitalo

Artist: Eino Keskitalo

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Akumajo Dracula X: Rondo of Blood
akiropito, Jun Funahashi, Keizo Nakamura, Mikio Saito, Satoe Terashima, Tomoko Sano
Batman
Naoki Kodaka, Nobuyuki Hara
Castlevania
Mariko Egawa, Masahiko Kimura, Motoaki Furukawa
Deus Ex
Alexander Brandon, Dan Gardopée, Michiel van den Bos, Reeves Gabrels
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Gunstar Heroes
Norio Hanzawa
ilomilo
Daniel Olsén
Mega Man II
Kenji Yamazaki (I)
Mega Man X
Makoto Tomozawa, Setsuo Yamamoto, Toshihiko Horiyama, Yuki Iwai, Yuko Takehara
Portal 2
Aaron Dessner, Jonathan Coulton, Matt Berninger, Mike Morasky
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Shining Force II
Motoaki Takenouchi
Sonic the Hedgehog
Yuzo Koshiro
Tehkan World Cup
Tsukasa Masuko
The Legend of Dragoon
Dennis Martin, Takeo Miratsu
Xenon
David Whittaker