LuIzA

Artist: LuIzA Luiza Carvalho

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Doom II: Hell on Earth
Bobby Prince
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Kirby Super Star
Dan Miyakawa, Jun Ishikawa
NiGHTS into dreams...
Fumie Kumatani, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
OutRun
Hiroshi Kawaguchi
Star Fox Adventures
Ben Cullum, David Wise
Super Dodge Ball
Kazuo Sawa
Tales of Symphonia
Daisuke Suzuki, Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Takeshi Arai
Wild Arms
Michiko Naruke