LuIzA

Artist: LuIzA Luiza Carvalho

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Doom II: Hell on Earth
Bobby Prince
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Kirby Super Star
Dan Miyakawa, Jun Ishikawa
NiGHTS into dreams...
Fumie Kumatani, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
OutRun
Hiroshi Kawaguchi
Seiken Densetsu 3
Hiroki Kikuta
Star Fox Adventures
Ben Cullum, David Wise
Super Dodge Ball
Kazuo Sawa
Tales of Symphonia
Daisuke Suzuki, Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Takeshi Arai
Wild Arms
Michiko Naruke