Song: Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! "Bonus Time"

lyrics
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!
  • Name: Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! "Bonus Time"
  • OST Name: Bonus Time
  • Aliases:
  • Type: Bonus