Artist: DjjD Jacob Diaz

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Chrono Cross
Composed by Yasunori Mitsuda
Donkey Kong Country
Composed by David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
Final Fantasy VI
Composed by Nobuo Uematsu
Mega Man 3
Composed by Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man 9
Composed by Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Mega Man X3
Composed by Kinuyo Yamashita
Pokémon Blue Version
Composed by Junichi Masuda
Sonic the Hedgehog 2
Composed by Masato Nakamura
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Composed by Yoko Shimomura
Super Smash Bros. for Wii U
Composed by Junichi Nakatsuru
Super Smash Bros. Melee
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki