Song: "Yoshi Island"

From Super Mario World 2: Yoshi's Island (Nintendo, 1995, SNES)

Title Screen, AKA Yoshi's Island

Music by Koji Kondo

Composer Images
Koji Kondo
Links
SNES

  • Name: Super Mario World 2: Yoshi's Island "Yoshi Island"
  • OST Name: Yoshi Island, ヨッシーアイランド
  • Aliases: Yoshi's Island
  • Type: Title Screen