Song: Mega Man X3 "Zero"

lyrics
Mega Man X3
  • Name: Mega Man X3 "Zero"
  • OST Name: Zero
  • Aliases:
  • Type: Character Appearance