Star Salzman

Artist: Star Salzman

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Bionic Commando
Harumi Fujita, Junko Tamiya
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
DuckTales
Hiroshige Tonomura
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Katamari Forever
Akitaka Tohyama, Asuka Sakai, Hideki Tobeta, Katsuro Tajima, Keigo Hoashi, Yoshihito Yano, Yuri Misumi, Yuu Miyake
Mega Man 2
Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man X
Makoto Tomozawa, Setsuo Yamamoto, Toshihiko Horiyama, Yuki Iwai, Yuko Takehara
Space Harrier
Hiroshi Kawaguchi
Street Fighter II: The World Warrior
Isao Abe, Yoko Shimomura
Super Street Fighter II: The New Challengers
Alph Lyla, Isao Abe, Yoko Shimomura, Yoshihiro Sakaguchi
Xenogears
Yasunori Mitsuda