Jillian Aversa

Artist: Jillian Aversa ジリアン・アベルサ

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Armored Core 4
Kota Hoshino
Armored Core: Formula Front - Extreme Battle
Ayako Minami, Daisuke Matsumoto (II), Hideyuki Eto, Tsukasa Saitoh
Chrono Cross
Yasunori Mitsuda
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Destiny
C Paul Johnson, Marty O'Donnell, Michael Salvatori, Paul McCartney, Skye Lewin, Stan LePard
Deus Ex
Alexander Brandon, Dan Gardopée, Michiel van den Bos, Reeves Gabrels
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Sonic & Knuckles
Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima
Super Metroid
Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
Super Street Fighter IV
Hideyuki Fukasawa
Tetris
Hirokazu Tanaka
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo