Artist: Dale North - ReMixer

game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Christmas NiGHTS into dreams...
Naofumi Hataya, Tatsuya Kouzaki, Tomoko Sasaki
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Final Fantasy
Nobuo Uematsu
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Yasunori Shiono
Lunar: Silver Star Story Complete
Noriyuki Iwadare
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Persona
Hidehito Aoki, Kenichi Tsuchiya, Misaki Okibe, Shoji Meguro
Radical Dreamers: Nusumenai Houseki
Yasunori Mitsuda
Shenmue
Osamu Murata, Ryuji Iuchi, Takenobu Mitsuyoshi, Takeshi Yanagawa, Yuzo Koshiro
Star Ocean: The Second Story
Motoi Sakuraba
Super Mario Bros. 3
Koji Kondo
Super Mario World
Koji Kondo
To the Moon
Kan Gao, Laura Shigihara
Wild Arms
Chuck Doud, Kazuhiko Toyama, Michiko Naruke, Takeo Miratsu
Xenogears
Yasunori Mitsuda