DrumUltimA

Artist: DrumUltimA Doug Perry

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Cave Story
Pixel
Chrono Cross
Yasunori Mitsuda
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Kingdom Hearts: Chain of Memories
Yoko Shimomura
Reset Generation
8 Bit Weapon
Sonic the Hedgehog
Masato Nakamura
Super Mario Kart
Koji Kondo, Soyo Oka
Super Metroid
Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
Undertale
Toby Fox